REGULAMIN:

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Regulamin ten określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego InfinityCore.pl, jego subdomen oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim usług. Właścicielem jest UNFORGE LTD, spółka zarejestowana w Wielkiej Brytanii, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB Company No. 10723616. Kontakt z właścicielem można uzyskać pod linkiem.
  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług są zobowiązani zapoznać się z niniejszym regulaminem.
  3. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
  4. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu, od chwili rozpoczęcia korzystania z serwisu. W ramach korzystania z serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin właściciel odstąpi od realizacji zlecenia.
  6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy przy wypełnianiu zamówienia w wyniku których produkt został źle przyznana lub nie został przyznana wcale.
 2. Zasady korzystania z usług:
  1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
  2. Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu w przypadku zostania zbanowanym na serwerze.
 3. Waluta Gry i Treść
  1. Spółka UNFORGE LTD może zaoferować użytkownikowi możliwość nabycia licencji na występująca na serwerze Walutę Gry lub Treść np. poprzez:
   • zakup ograniczonej licencji na korzystanie z Waluty Gry za opłatą.
   • zdobycie ograniczonej licencji na korzystanie z Waluty Gry poprzez wykonanie określonych zadań na serwerze.
   • zakup za opłatą, wymiane za Walutę Gry lub zdobycie ograniczonej licencji na korzystanie z Treści.
  2. Użytkownik może użytkować Walutę Gry lub Treść wyłącznie po wniesieniu stosownej opłaty (jeśli dotyczy).
  3. Kiedy użytkownik zdobędzie taką Walutę Gry lub Treść lub wniesie opłatę, aby ją uzyskać, uzyskuje lub nabywa od spółki UNFORGE LTD prawo do posiadania licencji wraz z taką Walutą Gry lub Treścią.
  4. Waluta Gry i Treść są licencjonowane, nie sprzedawane użytkownikowi.
  5. Waluta Gry i Treść nie są wymienne na pieniądze lub wartości pieniężne w spółce UNFORGE LTD lub u jakiejkolwiek innej osoby z wyjątkiem przypadków.
  6. Waluta Gry i Treść nie mają odpowiadającej im wartości w rzeczywistym pieniądzu i nie są substytutem rzeczywistego pieniądza.
  7. Połączenie z serwerem jest równoznaczne z wykorzystaniem Waluty Gry, wtedy następuje ostateczne przypisanie waluty do konta.
  8. Jeżeli prawo właściwe nie stanowi inaczej, wszystkie Zakupy Waluty Gry i Treści są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, są niezbywalne i niewymienne w żadnych okolicznościach.
  9. Spółka UNFORGE LTD ani żadna inna osoba lub podmiot nie ma żadnego obowiązku wymieniać Waluty Gry lub Treści na jakiekolwiek wartości, wliczając w to m.in. rzeczywisty pieniądz.
  10. Użytkownikowi zabrania się przenoszenia, sprzedawania, darowania, wymieniania, handlowania, dzierżawienia, podlicencjonowywania lub wynajmowania Waluty Gry lub Treści z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez spółkę UNFORGE LTD.
  11. Z wyjątkiem odmiennych zakazów wynikających z prawa właściwego, spółka UNFORGE LTD ma bezwzględne prawo wedle własnego uznania oraz bez powiadomienia i bez żadnych zobowiązań względem użytkownika zarządzać, modyfikować, zastępować, wymieniać, zawieszać, anulować lub usuwać Walutę Gry lub Treść, wliczając w to możliwość uzyskiwania dostępu lub użytkowania przez użytkownika Waluty Gry lub Treści.
  12. Z wyjątkiem odmiennych zakazów wynikających z prawa właściwego, spółka UNFORGE LTD zastrzega sobie i zachowuje wszystkie prawa, tytuły i udziały do Waluty Gry i Treści.
  13. Licencja na Walutę Gry i Treść ulega zakończeniu wraz z likwidacją serwera gry.
 4. Zawarcie i rozwiązanie umowy oraz zwroty:
  1. Zamówienia dokonane w sklepie InfinityCore.pl realizowane są do 24 godzin.
  2. Promocje organizowane przez UNFORGE LTD, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.
  3. Umowa o świadczenie usług UNFORGE LTD może być zawarta poprzez zakup usługi bezpośrednio przez portal. Umowa zawierana jest pod warunkiem zapłaty podanej ceny, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu.
  4. Płatności za usługi UNFORGE LTD mogą być dokonywane w formie: przelewu z konta bankowego, przelewu internetowego.
  5. Wszelkie błędy lub zmiany w transakcji powinny byc zgłaszane do 3 dni od wykonania i potwierdzenia transakcji.
 5. Treść Wygenerowana przez Użytkownika:
  1. Wszelka treść stworzona, wygenerowana lub udostępniona za pomocą serwera, nosi nazwę "Treści Wygenerowanej przez Użytkownika".
  2. Użytkownik niniejszym udziela spółce UNFORGE LTD niewyłącznej, całkowicie opłaconej, wolnej od tantiem, nieodwołalnej, wieczystej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu licencji na użytkowanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, dystrybuowanie i publiczne odtwarzanie Treści Wygenerowanej przez Użytkownika.
  3. Spółka UNFORGE LTD zastrzega sobie prawo usunięcia wedle własnego uznania wszelkich Treści Wygenerowanych przez Użytkownika.
 6. Postępowanie reklamacyjne:
  1. W przypadku gdy użytkownik uważa, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi, ma on prawo do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje należy zgłaszać w formie mailowej na adres: support@infinitycore.pl w terminie do 14 dni od dnia dokonania potwierdzenia płatności.
  3. Reklamacja powinna zawierać Imię i Nazwisko, SteamID oraz email, potwierdzenie wpłaty, datę potwierdzenia płatności i numer transakcji przelewy24 lub paysafecard.
  4. Wszelkie zwroty odbywają się poprzez transakcje na konto bankowe osoby występującej o zwrot.
  5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
  6. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu, jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby UNFORGE LTD.
  7. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
  8. Użytkowników obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.
 7. 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy:
  1. Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupiony dostęp Premium (VIP, SuperVIP) do 14 dni od realizacji zamówienia, jednakże zwrócona kwota zostanie obniżona o wykorzystany okres.
  2. Użytkownik ma prawo do zwrotu pieniędzy za zakupioną wirtualną walutę do 14 dni od złożenia zamówienia, tylko i wyłącznie gdy waluta nie została wykorzystana, przy czym wykorzystanie waluty jest równoważne z połączenie się z serwerem (wtedy waluta zamieniana jest na lokalną tj. serwerową).
  3. Wniosek odstąpienia od umowy należy zgłaszać w formie mailowej na adres: support@infinitycore.pl w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia płatności.
  4. Wniosek powinien zawierać Imię i Nazwisko, SteamID oraz email, potwierdzenie wpłaty, datę potwierdzenia płatności i numer transakcji przelewy24 lub paysafecard.
  5. Wszelkie zwroty odbywają się poprzez transakcje na konto bankowe osoby występującej o zwrot.
  6. Wnioski odstąpienia od umowy będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.
 8. Zasady polityki prywatności znajdują się pod tym linkiem.